Obsah

Školní metodik prevencePrevence


Mgr. Martina Kovářová


Konzultační hodiny

čtvrtek 14:00-15:00 hodin  (další dle dohody)

 

 

desatero

 

Minimální preventivní program 2023-2024

 

Primární prevence rizikového chování žáků na ZŠ Hulín

Dlouhodobým cílem působení v oblasti primární prevence na naší škole je vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečnost, budovat pozitivní školní i třídní klima, vytvořit silný kolektiv, kde vládne spravedlnost, důvěra a vzájemná solidarita. Toto postupně naplňujeme prostřednictvím aktivit, kterými se snažíme posílit žákovu osobnost a předcházet prohlubování problémových situací a projevů chování.

Realizujeme řadu interaktivních programů, besed, akcí a aktivit, které cíleně směřují k prokazatelně efektivní specifické primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence. K rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech: traumatických zážitků - domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování výchovy dítěte, experimentování s návykovými látkami, rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy. Sledujeme možná skrytá záškoláctví, staráme se o psychohygienu jak žáků, tak pedagogů.

Jedním z pilířů našeho úsilí je environmentální výchova. Jsme zapojeni do mezinárodního programu Ekoškola, který vede žáky k vzájemné toleranci k sobě a životnímu prostředí. Žáci sami by měli být aktivním článkem ve vytváření života školy. K tomu výraznou měrou přispívá funkce žákovského parlamentu, prostřednictvím kterého se žáci mohou vyslovovat k otázkám školního života, a aktivně se na něm podílet. Členové parlamentu ze svých tříd přinášejí náměty, názory a připomínky, a snaží se je prosadit také prostřednictvím diskusního fóra s ředitelkou školy. Informace opačným směrem proudí k žákům skrz pravidelné třídnické hodiny.

Nabízíme volnočasové aktivity, programy a prožitkové aktivity směřující k posílení osobnosti žáka. Uplatňujeme principy zážitkové pedagogiky. Ty se nám osvědčily především v nedávném období při přechodu z distanční výuky zpět do výuky prezenční. Zážitková pedagogika, tedy směr, který propojuje školu s reálným životem, nám pomohla překlenout nelehké období změny, a účastníky programů nasměrovat k pozitivním proměnám jejich osobností, hodnot, posílit jejich sebevědomí, podpořit jejich odpovědný přístup k okolí a k sobě samému.

Velkým přínosem je práce týmu školního poradenského pracoviště. Členové týmu úzce spolupracují, pomáhají při zvládání a řešení výchovných i vztahových potíží žáků. Jsou oporou především třídním učitelům. Díky takové spolupráci se daří zachytit projevy rizikového chování v raném stadiu. Jednotlivé situace řešíme efektivně ve spolupráci s rodiči i dalšími institucemi.

Postupně naplňujeme své záměry v oblasti prevence rizikového chování, pokračujeme ve své preventivní činnosti zaměřené na konkrétní potřeby žáků, a využíváme své nabyté zkušenosti ve vyhledávání rizikových jevů v jednotlivých třídách. Podporujeme přátelské klima, atmosféru důvěry mezi žáky a pedagogy, i mezi žáky navzájem. I nadále chceme vytvářet prostředí, kde je každé dítě vítané, prostředí, ve kterém může každé dítě zažít úspěch.

 

Mgr. Martina Kovářová / ŠM