Obsah

Školní poradenské pracoviště


ŠPP„ Non schoale sed vitae discimus.
Neučíme se pro školu, ale pro život. “

Seneca


Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Napomáhá při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Školní poradenské pracoviště na Základní škole Hulín zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo v budově školy. Cílem ŠPP je komplexní péče o žáky za účelem jejich optimálního bio-psycho-sociálního rozvoje. ŠPP nabízí žákům možnost, jak řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak osobního rozvoje. Poradenství podporuje úspěšné zvládání studia.

Zaměstnanci ŠPP vytváří tým, který úzce spolupracuje s pedagogy, vychovatelkami ŠD i poradenskými zařízeními (OPPP,SPC, SVP).


Tým školního poradenského pracoviště


Školní psycholog: PhDr. Pavel Čapka
Speciální pedagog: Mgr. Petra Karlíková
Výchovný poradce: Mgr. Hana Fuksová, Mgr. Šárka Chudějová
Metodik prevence: Mgr. Martina Kovářová, Mgr.J. Ševčíková Stárková
Spolupracující speciální pedagog: Mgr. Olga Zapletalová


Základní cíle školního poradenského pracoviště
  • zkvalitnit sociální klima školy
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem
  • poskytovat metodickou podporu
  • zlepšovat podmínky integrace žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním
  • pracovat průběžně s žákovskými kolektivy
  • zjišťovat individuální předpoklady pro rozvoj nadání žáků

Právní poradna

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.