Obsah

Důležité informace

Informace o vyzvednutí a odevzdání závazných přihlášek do ŠD při ZŠ Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 938, Hulín

Žáci budou přijímáni do ŠD podle kritérií o přijímání žáků do ŠD ZŠ Hulín, které jsou zveřejněny na www. stránkách školy ve vnitřním řádě školní družiny. Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu.

Přihláška do ŠD pro 2. a 3. třídy


Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny ZŠ Hulín

1. Žáci 1. ročníku

2. Žáci 2. ročníku

3. Žáci 3. ročníku, jejichž mladší sourozenec je umístěn v ŠD

4. Žáci 3. ročníku

5. Žáci 4. ročníku, jejichž mladší sourozenec je umístěn v ŠD

Oddělení mohou být naplněna do vyčerpání kapacity ŠD. Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu. Dojíždějící žáci 3. ročníku mají možnost do odjezdu autobusu využít školní studovnu. V případě vyššího počtu žádostí dle platných kritérií rozhoduje termín podání závazné přihlášky.


Školní družina je umístěna v komplexu ZŠ v prvním poschodí pavilonu ŠD a ŠJ. Pro svou činnost užíváme vlastní prostory - 4 kmenové oddělení a cvičebnu. K dispozici máme také tělocvičnu ZŠ, hřiště a zahradu. Školní družinu navštěvuje 120 dětí prvního až pátého ročníku základní školy. Jsou rozděleny do čtyř oddělení. Provoz máme denně od 6,00 - 8,00 hod. – ranní družina, od 11,30 - 16,00hod. – odpolední družina. Do ranní družiny docházejí děti dojíždějící a ty, jejichž rodiče chodí ráno do zaměstnání. Zabezpečujeme také provoz v době všech prázdnin, vždy podle zájmu rodičů dětí zapsaných do školní družiny. V době vedlejších prázdnin organizujeme celodenní výlety - turistika, plavání, koně……Též nabízíme žákům konkrétně zaměřené kroužky, které si vybírají podle svých schopností a zájmů. Nabízíme angličtinu hrou, výtvarný kroužek, sportovní kroužek, dětský fotbálek, hudební kroužek. Kroužky jsou provozovány v rámci činnosti školní družiny - neplatí se. Školné v ŠD je  200 Kč za měsíc. Školné je nutno uhradit vždy do 15. dne uvedeného měsíce v daném období. Ve školní družině pracujeme 4 vychovatelky. Všechny vychovatelky máme patřičné odborné pedagogické vzdělání s různou specializací, kterou uplatňujeme při práci s dětmi v různých činnostech i kroužcích.

 

Co pro budoucí prvňáčky nabízíme:

 • s dětmi pracují kvalifikované vychovatelky s dlouholetou praxí
 • 4 herny, cvičebnu, malou i velkou tělocvičnu, areál v zahradě s průlezkami a pískovištěm
 • odvádění a přivádění dětí z ŠD do všech oborů v ZUŠ
 • výlety v době vedlejších prázdnin (plavání, ZOO, DINOPARK, hry na sněhu, koníci...)
 • provoz ŠD od 6,00 hod. do 16,00 hod.
 • zájmová aktivita v rámci ŠD
  - sportovní kroužek  - ,,Sporťák"
  - dětský fotbálek
  - hudební kroužek - ,,Zpívánky"
  - angličtina hrou
  - výtvarný kroužek - ,,Malvínek"

Všechny kroužky v ŠD jsou zdarma, začínají v měsíci říjnu, končí v měsíci květnu. Útvary bude možno navštěvovat dle rozpisu z důvodu epidemiologické situace.


Měsíční školné: 200 Kč

září - prosinec:    800 Kč

leden - červen:  1200 Kč