Obsah

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
- najdete ZDE

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚPRAVA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (tj. obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky s výjimkou čtyřletého oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).

Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky nebude v případě čtyřletých oborů vzdělání a nástavbového studia povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Ředitel školy dále může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon (tj. 60 %, resp. 40 % v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2021.

Pokud máte zájem, můžete si otevřít odkaz a dočíst se více:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

CO, KDY, KDE

_______________________________________________________________________________________

· Přihlášky na obory s talentovými zkouškami je potřeba odevzdat do 30. listopadu 2020.

· Talentové zkoušky se budou konat – na obory skupiny „82“ a gymnázia se sportovní přípravou od 2. do 15. ledna 2021; na konzervatoře od 15. do 31. ledna 2021.

· Kritéria přijímacího řízení a termíny přijímacích zkoušek na ostatní střední školy vyhlásí jejich ředitelé do 31. ledna 2021.

· Do všech oborů může uchazeč podat v rámci prvního kola přijímacího řízení nejvýše 2 přihlášky.

· Přihlášky na střední školy bez talentových zkoušek je potřeba odevzdat do 1. března 2021.

· Součástí přihlášky – dokumenty dle kritérií, příp. posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

· Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami – ředitel rozhodne podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné, příp. školní přijímací zkoušky.

· Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace (mimo oborů s talentovou zkouškou skupiny „82“).

· Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).

· Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory se budou konat 12. a 13. dubna 2021.

· Jednotné přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia se uskuteční 14. a 15. dubna 2021. Náhradní termíny – 12. a 13. května 2021.

· V prvním stanoveném termínu vykoná uchazeč JPZ ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

· Své vlastní přijímací zkoušky - školní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat od 12. do 28. dubna 2021.

· V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

- hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání;

- výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení (JPZ se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%);

- výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena;

- případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

- V souvislosti s § 5 odst. 7 vyhlášky č. 233, o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

- Ředitel může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné nebo školní přijímací zkoušce jako nezbytnou podmínku pro přijetí.

· Centrum výsledky jednotné přijímací zkoušky zpřístupní ředitelům středních škol nejpozději do 28. dubna 2021, ředitelé pak do dvou pracovních dnů ukončí hodnocení a zveřejní výsledky celého přijímacího řízení. – Seznam přijatých uchazečů oznámí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů ve škole + na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

· Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy výsledky v rozmezí od 22. do 30. dubna.

· V případě oznámení o nepřijetí žáka ke studiu může být podáno odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

· Žák základní školy obdrží vždy jeden zápisový lístek od ředitelky základní školy, nejpozději do 15. března. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

· Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. ZL lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě kdy – uchazeč chce uplatnit ZL v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání / uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.

 

KDO PORADÍ S VÝBĚREM STŘEDNÍ ŠKOLY ___________________________________________________________________________

 

 •  Výchovný / kariérový poradce na škole
 •  Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Kroměříži
 •  Dny otevřených dveří středních škol

 

INFORMAČNÍ ZDROJE:

 • www.zkola.cz - portál o vzdělávání ve Zlínském kraji
 • www.burzaskol.zkola.cz - portál středních škol ve Zlínském kraji
 • www.atlasskolstvi.cz - vyhledávač všech středních škol v ČR
 • www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce - přehled škol a oborů vzdělávání

- Profi test, videoukázky vybraných oborů www.msmt.cz

- webové stránky ministerstva školství www.prijimacky.cermat.cz

- souhrn informací Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

- Jednotná přijímací zkouška 2021

 

Deset kroků před rozhodnutím „KAM“

 

 • Zamysli se nad sebou – kdo jsi, co umíš, co ti nejde
 • Promluv si o svých záměrech s nejbližšími
 • Vytvoř seznam zajímavých oborů
 • Povolání – co bys dělal, kdybys byl…
 • Bez informací o školách se nepohneš z místa
 • Jdi se do škol podívat
 • Vyzkoušej kariérové poradenství
 • Sežeň si reference o škole
 • Připrav se na přijímačky
 • Pedagogicko-psychologická poradna pomůže s problémy

Odkazy:


Virtuální burza středních škol Zlínského kraje
Kalendář dnů otevřených dveří SŠ ve Zlínském kraji pro školní rok 2020/2021
 • aktualizujeme
Podpora řemesel
Důležitá informace k přijímacímu řízení