Obsah

 

Přijímací řízení může představovat jednu z nejvíce stresujících událostí v životě vašeho dítěte.

1___________________________________________________________________________________________________

Aktuální informace k přijímacímu řízení 

platné od 1.1.2024 naleznete

ZDE 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

                                         Informace pro rodiče žáků,                                           kteří si podávají přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou

 

Základní informace:

1. Rodiče, jejichž děti si chtějí podat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, obdrží dva kusy přihlášky i s vyplněnými známkami za poslední čtyři pololetí školní docházky s razítkem a podpisem ředitelky školy. Tyto přihlášky se již nesmí kopírovat! Svůj zájem o tyto přihlášky sdělte paní Mgr. Martině Kovářové prostřednictvím Edookitu.

2. Rodiče vyplní přední strany přihlášek – obě shodně. Uvádějte na ně prosím platné kontaktní údaje (adresy, telefonní čísla a mailové adresy). Škola zodpovídá pouze za správně uvedené známky.

3. K přihlášce lze přiložit diplomy, které dítě získalo v posledních letech, případně i vyšetření z KPPP nebo SPC, pokud se jedná o dítě s podpůrným opatřením.

4. Pokud SŠ vyžaduje lékařské potvrzení, je třeba zajistit potvrzení u lékaře dítěte. Tato služba je zpoplatněna.

5. Rodiče pak sami musí přihlášky předat SŠ a to do 30. listopadu 2023.

6. Přijímací řízení proběhne ve dnech 2. – 15. 1. 2024, na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2024, kritéria přijetí jsou na webových stránkách daných škol.

7. Výsledky přijímacího řízení naleznete na webových stránkách daných škol. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.

8. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

9. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

10. Zápisový lístek obdržíte proti podpisu v listopadu od ředitelky ZŠ. Prostřednictvím dítěte nelze (ze zákona) zápisový lístek zaslat.

11. Žák přijatý na SŠ s talentovou zkouškou má možnost na jaře si podat další přihlášky na SŠ. Zápisový lístek by pak musel zákonný zástupce ze školy s talent. zk. vyzvednout a dát na jinou SŠ(bude realizováno dle aktuálního znění nové vyhlášky pro přijímací řízení)

12. Další informace k vyplňování přihlášek a přijímacímu řízení najdete postupně na webových stránkách školy nebo na: www.atlasskolstvi.cz, www. vyberskoly.cz, www.msmt.cz

 

Co by měli udělat rodiče před podáním přihlášky:

1. O škole, kam se dítě bude hlásit:

a. vyhledat a získat, co nejvíce informací,

b. podívat se na internetové stránky vybraných škol, ověřit si, jaké obory škola pro další školní rok otvírá

c. jít se svým dítětem na den otevřených dveří na zvolenou školu,

d. zjistit si kritéria přijímacího řízení

2. Připravit si nouzový plán, pokud by dítě u přijímacích zkoušek neuspělo.

 

Případné dotazy Vám zodpoví

Mgr. Martina Kovářová – kariérový poradce

nebo Mgr.Hana Fuksová, řed.školy

 

V Hulíně 18.10.2023

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení ve šk. roce 2023/2024:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/snemovna-dala-v-prvnim-cteni-zelenou-digitalizaci