Obsah

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Charakteristika školy

Základní škola Hulín je plně organizovanou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a školní družinou. V jednom ročníku jsou v současné době dvě až tři třídy. Škola se nachází v klidné části obce, ale zároveň v docházkové vzdálenosti od autobusových zastávek i vlakového nádraží, čímž je zajištěna její dobrá dostupnost pro žáky z okolních obcí, kteří školu navštěvují. Školní budovy (budova ŠJ, ŠD, hlavní budova a pavilon 1. st.) sousedí se školní zahradou a v jejich těsné blízkosti se rozkládá nově revitalizovaný městský park.

 

Historie školy

V roce 2018 oslavila Základní škola Hulín 60 let od svého vzniku, svou činnost zahájila již v roce 1958. Od 1. ledna 2001 se škola stala právním subjektem. Už od roku 1963 začalo postupné zřizování a budování odborných učeben pro výuku jednotlivých předmětů v 5.– 9. ročníku. Postupně tak vznikla odborná pracovna fyziky, chemie, jazyků, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy. V září 1967 byla zahájena výstavba tělocvičny, jejíž stavba byla dokončena v roce 1970. V té době do školy dojížděly děti ze všech okolních obcí: Záhlinic, Pravčic a Chrášťan.

Velký a trvalý nárůst počtu žáků si vyžádal potřebu modernizovat a rozšiřovat školní areál. V roce 1976 byla vybudována nová budova, do které byla umístěna školní družina, školní jídelna a odborné učebny pro výuku domácnosti a dílna pro výuku technické výchovy. V roce 1983 pak byl otevřen nový pavilon, ve kterém škola získala další prostory pro učebny, žákovskou knihovnu, výuku speciální přípravy dívek – šití - a malou tělocvičnu.

V průběhu let se s pomocí města dařilo školní budovy neustále modernizovat a rekonstruovat. Došlo k výměně hlavního rozvodu vody a v roce 2005 k celkové rekonstrukci sociálního zařízení ve všech podlažích hlavní budovy. Za školou byla vybudována víceúčelová hřiště, byly zrekonstruovány prostory školní jídelny, kde byl instalován konvektomat, nové chladící zařízení, nové baterie, myčka a nová vzduchotechnika.

Mezi poslední velké úpravy školy patří výměna všech oken na hlavní budově a postavení druhého víceúčelového hřiště, které je zpřístupněno veřejnosti. Dále byla provedena výměna podlah ve třídách, byly zřízeny odborné učebny pro cizí jazyky, ICT a volbu povolání, všechny odborné pracovny byly vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. Byly zbudovány dvě streamovací učebny. Odborné učebny jsou dle možností školy modernizované. Nové šatní prostory se šatními skříňkami pro žáky, moderní kovodílna a nově vybavená dřevodílna. Pro zavedení nových digitální kompetencí do výuky mají možnost žáci a pedagogové využívat mobilní pracovnu ICT.

 

Úplnost a vybavení školy

Školní budovy jsou samostatně stojící. V hlavní budově jsou v suterénu umístěny šatny, keramická dílna s pecí, dílna, kotelna a vchod do dvou obecních bytů. V přízemí je situováno ředitelství školy, sborovna, sekretariát, učebny 1. stupně, kabinet učitelů 1. stupně a studovna. V prvním a druhém patře se nacházejí učebny 2. stupně a kabinety učitelů, odborné pracovny, učebna volby povolání a počítačová učebna s 26 místy pro žáky. Hlavní budova je spojovacím traktem propojena s tělocvičnou. Součástí tělocvičny jsou šatny s nově zbudovanými odkládacími policemi a sprchami, kabinety učitelů tělesné výchovy a nářaďovna. Tělocvična má parketovou podlahu s protiskluzným nátěrem a zabudované odvětrávání. Součástí prostorů je také malý gymnastický sál se zrcadlovou stěnou, který slouží především pro komornější formy cvičení.

Pavilon je samostatně stojící jednopatrová budova. V přízemí se nacházejí šatny, kabinety pomůcek pro první stupeň, žákovská knihovna, logopedická pracovna, malá tělocvična, sborovna učitelů prvního stupně a počítačová učebna. V prvním patře jsou třídy 1.– 3. ročníku, učebna hudební výchovy vybavená interaktivní tabulí a relaxační koutek.

Budova školní jídelny má v suterénu šatnu a kovodílnu. V přízemí je umístěna školní jídelna a kuchyně, v prvním patře je oddělení školní družiny, které má 4 prostorné herny, malou tělocvičnu, hernu, šatničku a kabinet vychovatelek. V nedávné době prošly prostory školní družiny rekonstrukcí tak, aby odpovídaly současným nárokům. V prvním patře budovy se nachází také samostatná moderní cvičná kuchyňka pro výuku pracovních činností.

Za hlavní školní budovou byla zbudována moderní víceúčelová hřiště, na něž navazuje prostorný městský park. Tyto prostory nabízejí možnosti rozmanitého využití v průběhu celého roku.

S budovami školy těsně sousedí školní zahrada, z níž se postupem času za podpory města a ČSOP stává skutečné centrum environmentální výchovy. Pozemek zahrady byl v průběhu let oplocen, staré a nemocné dřeviny byly nahrazeny novými. Budova stojící na pozemku prošla důkladnou rekonstrukcí tak, aby odpovídala současným hygienickým, estetickým i funkčním nárokům a nyní nabízí variabilní možnosti využití. Pozemek zahrady je rozdělen na několik částí, které jsou označeny informačními tabulemi (sad, louka, jezero, bylinky a zeleninová zahrádka). Kromě prvků sloužících environmentální výchově (broukovník, hmatový chodníček, vrbové teepee, úkryt pro ježka, skalku, budky pro různé druhy ptáků aj.) zde najdeme meteostanici, sluneční hodiny, ale své místo tu má i zóna pro aktivní odpočinek s dětskými prolézačkami a houpačkami. Celý prostor se tak daří přetvářet tak, aby mohl sloužit jako skvělé místo pro výuku v terénu a badatelskou výuku, nabízel prostory pro aktivní odpočinek a získávání společných prožitků, vedoucích k naplňování cílů environmentální výchovy.

Snažíme se budovat kvalitní materiálně technické podmínky pro vzdělávání žáků. Vzhledem k rychle se rozvíjejícím informačním technologiím, které zasahují do všech oblastí života, je nutné neustále inovovat vybavení školy počítači, notebooky, tablety, které jsou dnes již běžnou součástí vzájemné komunikace mezi žákem, pedagogem a zákonným zástupcem. Odborné pracovny jsou soustavně inovovány a přizpůsobovány novým technologickým trendům tak, aby co nejlépe vyhovovaly současným didaktickým metodám výuky a psychohygienickým požadavkům a rovněž tak i technologiím využívaným žáky. Průběžně jsou aktualizovány také učební pomůcky, učebnice a učební texty, ve výuce mohou žáci i pedagogové využívat didaktické hry, stavebnice nebo robotické stavebnice. Učitelé mají k dispozici kvalitní kopírovací zařízení, do kabinetů a učeben je zavedena počítačová síť. Vybavení učeben nábytkem je pravidelně obnovováno. O odborný i zájmový růst učitelů a žáků pečujeme stálým doplňováním knižního fondu žákovské a učitelské knihovny. Každý rok materiální vybavení školy prochází změnami a stále se obnovuje a zlepšuje. Tyto změny jsou zahrnuty ve výročních zprávách.