Obsah

O škole

Škola


Z výroční zprávy - závěrečné hodnocení školního roku 2017/2018

V průběhu celého školního roku probíhala výuka v souladu se „Školním vzdělávacím programem“ pro základní vzdělávání „Ekologicky myslet, zdravě žít´´. Celoroční plán práce byl splněn. Výchovně vzdělávací činnost byla obohacována atraktivními metodami práce a mnoha zajímavými aktivitami organizovanými pro naše žáky, jak ve škole, tak i mimo školu.

V tomto školním roce jsme se mohli zaměřit na rozvoj inkluzivního vzdělávání a podporu matematiky a  čtenářské gramotnosti.

Dle plánu práce se snažíme výuku směřovat k naplnění cíle  - úspěch pro každého žáka.Četnost aktivit , badatelská a projektová výuka, zájmové útvary, volitelné předměty, celoškolní projekty vedou právě k tomuto cíli.

Díky zapojení do projektu z OP VVV výzvy 02_16_022 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování, jsme mohli zřídit doučovací skupiny, čtenářský klub, využít práce speciálního pedagoga, školního asistenta a poskytnout prostor pro další vzdělávání pedagogickým pracovníkům v oblasti inkluze a  nových metod ve vzdělávání.

V uplynulém roce jsme se také stali místem vzdělávání a příkladem dobré praxe pro kolegy z jiných škol v oblasti environmentální výchovy a navázali spolupráci s dalšími školami.

Nedílnou součástí života školy jsou jistě materiálně technické podmínky. Po největší technické obnově v letech 2010 až 2012 již postupně obnovujeme vybavení ICT a  kabinety novým nábytkem. Ve většině tříd jsou již opraveny vestavěné skříně a postupně vyměňovány tabule za keramické, bezprašné.

Díky příspěvku zřizovatele jsme mohli opravit sociální zařízení na pavilonu školní družiny a jídelny . Významné je i zlepšení prostoru školní jídelny a školní kuchyně.

Velmi přínosným se ukázala práce týmu školního poradenského pracoviště. Snažili se ve spolupráci s žáky, zákonnými zástupci, třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky a vedením školy zaměřovat na optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu a minimalizaci výchovně vzdělávacích problémů jednotlivých žáků.  Součástí práce učitelů i členů ŠPP je depistáž nejen nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i žáků se slabším prospěchem.

Na závěr je třeba poděkovat všem pedagogickým a provozním pracovníkům za jejich iniciativní a obětavý přístup v průběhu celého školního roku při plnění koncepčních cílů školy.

 

Mgr. Hana Fuksová, ŘŠ