Obsah

Milí žáci, vážení rodiče a navštěvníci našich internetových stránek,

žáci Mediální výchovy si pro Vás připravili další číslo školního časopisu.

Přejeme příjemné počtení.

školní časopis (3.79 MB)

 

Den země

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
zpracovali jsme podmínky postupného návratu žáků do naší školy (dle pokynů MŠMT a Krajského úřadu Zlínského kraje) s největší možnou snahou ulehčit dětem i Vám současnou situaci. Chápeme, že testování, skupinový nástup i pobyt v rouškách se Vám zdá náročný a pro děti omezující, ale ze zkušeností z minulého období víme, že děti zvládly podobnou situaci velmi dobře. 
Věřte, že učitelé, vychovatelky i asistentky pedagoga vytvoří příjemné studijní podmínky, aby dětem v co největší míře usnadnili tento neobvyklý návrat do školy.
Podrobné informace k nástupu dětí na prezenční výuku obdržíte během dne 9.4.2021 v Edookitu a na internetových stránkách školy.

Žáci 2. stupně nadále pokračují v režimu distanční výuky.

Rozpis tříd v rotační výuce:

12.4. - 16.4.2021

prezenční výuka: 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 4.C, 5.A

distanční výuka: 1.B,2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 5.B, 5.C

19.4. - 23.4.2021

prezenční výuka: 1.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 5.B, 5.C

distanční výuka:  1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 4.C, 5.A

 

Provoz školní družiny - z organizačních důvodů byl upraven ranní provoz ve školní družině ve dnech pondělí a čtvrtek

pondělí a čtvrtek od 6:30 hodin

úterý, středa, pátek ranní provoz nezměněn od 6:00 hodin

 

Školní jídelna

Žákům přihlášeným ke stravování bude v prezenční výuce poskytována strava v obvyklém režimu dle hygienických a protiepidemických nařízení, (bližší informace ke stravování obdržíte během dne 9.4.2021).

Organizační pokyny školní jídelny (15.33 kB)

 

Za vedení školy Mgr. Hana Fuksová

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Termín zápisu na ZŠ Hulín se uskuteční ve dnech

13.4.2021, 14.4.2021 a 15.4.2021

od 13:00 do 17:00 hodin

virtuální prohlídka školy:    https://www.youtube.com/watch?v=jL8eXDBJCG4

Pro zajištění hladkého průběhu zápisu a malé kumulace osob v budově ZŠ Hulín jsme připravili rezervační systém, kde si vyberete termín a čas zápisu -  zadávejte ZDE  (14.94 kB)

Vzhledem k Usnesení vlády ČR ze dne 26.února 2021 jsou povoleny individuální konzultace - pouze jedno dítě, jeden pedagogický pracovník a jeden zákonný zástupce.


Termín a způsob zápisu se může vzhledem k epidemiologické situaci v ČR měnit. Sledujte aktuality na webových stránkách školy.
 

Které dítě přihlásit k zápisu k základnímu vzdělávání?


Zákonný zástupce je povinen přihlásit k řádnému zápisu

  1. dítě, které dovrší 6 let k  31. 8. 2021, tedy dítě narozené

od 1. září 2014 do 31.8.2015.

  1. dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku


Zákonný zástupce může požádat o předčasné přijetí dítěte

dle §36 Z.561/2004 Sb., v platném znění

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.


 

Zápis do 1. ročníku má dvě části

1. Formální část

1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí, což je možné následujícími způsoby:

a) vytisknutím žádosti o přijetí (ke stažení ZDE) (151.5 kB) a odevzdáním osobně u zápisu
b) do datové schránky školy do 12. 4. 2021 (ID datové schránky: xv9mmtb)

c) do poštovní schránky u vchodu hlavní budovy
d) na email školy zapis.zshulin@seznam.cz

e) vyplněním žádosti o přijetí osobně v době zápisu (doporučujeme pro zkrácení konání zápisu raději vytisknout a vyplnit dopředu)

2. Zákonný zástupce poskytne údaje do školní matriky těmito způsoby:
a) vytisknutím zápisního listu (ke stažení ZDE) (98.06 kB), a odevzdáním u zápisu

b) do datové schránky školy do 12. 4. 2021 (ID datové schránky: xv9mmtb)

c) do poštovní schránky u vchodu hlavní budovy
d) na email školy zapis.zshulin@seznam.cz
e) vyplněním zápisního listu v době zápisu

3. Při osobní přítomnosti dítěte u zápisu se zákonný zástupce prokáže těmito doklady:
- občanský průkaz zákonného zástupce

- kopii rodného listu dítěte (vytištěný dokument, scan nebo fotografie)
- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (soudní rozhodnutí, případně plná moc)

 

V případě vzdáleného způsobu zápisu zasílá zákonný zástupce kopii rodného listu dítěte (scan nebo fotografii) na email školy zapis.zshulin@seznam.cz

4. Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, je potřeba:
- podat žádost o odklad povinné školní docházky v době zápisu (ke stažení ZDE) (152.5 kB),
zajistit doklady k jeho vyřízení a doručit je škole do 30. 4. 2021
        1. doporučení školského poradenského zařízení
        2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa


5. Zákonný zástupce dítěte, u něhož bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021 znovu předkládá žádost o přijetí, zápisní list a kopii rodného listu dítěte (scan nebo fotografie) viz. předchozí odkazy.
 

 


2. Motivační část


Motivační část zápisu vedou paní učitelky 1. stupně ve třídách na pavilonu 1. stupně. Pro děti i rodiče je motivační část nejslavnostnějším okamžikem celého dne. Děti se při rozhovoru s paní učitelkou a plněním různých zábavných činností seznámí nejen s prostředím školy, ale projeví se také jejich zrakové a sluchové vnímání, řečová vyspělost, samostatnost, pozornost či matematické představy.

Současně se zápisem do 1. ročníku probíhá i zápis do školní družiny.
Kritéria přijetí do ŠD -   ZDE (13.09 kB)
Zápisní list do školní družiny si můžete vytisknout (ke stažení ZDE) (92.98 kB), a odevzdat vyplněný v den zápisu.
Nebo si ho vyplníte přímo ve škole v den zápisu, kde bude vytištěný formulář k dispozici.

Stravování ve školní jídelně
V případě zájmu o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně se můžete seznámit s pravidly přihlašování na webových stránkách naší školy - ZDE (52.5 kB)   a vyplnit přihlášku do školní jídelny na školní rok 2021/2022 -  (ke stažení ZDE) (92.42 kB)

 

Aktivity naší školy - ZDE (123.32 kB)
Připravenost dítěte na vstup do školy  -  ZDE (19.89 kB)

 

Dokumenty v pdf - možné ke stažení:

žádost o přijetí s úpravou GDPR 2021.pdf (226.36 kB)

zápisní list s úpravou GDPR 2021.pdf (407.24 kB)

žádost o odklad šk. docházky 2021.pdf (297.75 kB)

Přihláška do ŠD 2021-2022.pdf (226.4 kB)

Přihláška ke stravování pro prváčky.pdf (222.9 kB)

 

 

 

                         ZÁPIS

Oznámení o obnovení provozu školní jídelny

 

Od úterý 6. 4. 2021 obnovujeme provoz školní jídelny pro žáky s distanční výukou i pro cizí strávníky.

 

Žáci se musí k odběru stravy přihlásit v internetovém objednávkovém systému na webových stránkách školy nebo u vedoucí školní jídelny telefonicky na tel čísle 737 196 235.

Oběd je nutné objednat do dvanácté hodiny předcházející den. Žáci mají nárok odebírat oběd za dotovanou cenu – 24,-, 26,-, 28,- Kč. Stravné je inkasováno obvyklým způsobem z účtu.

Výdej bude probíhat: ve výdejním okénku u kanceláře ŠJ – ze zadní strany budovy. Oběd si strávník převezme v jednorázovém obalu a zaplatí  cenu obalu– 6,- Kč- hotově při převzetí oběda.

Výdej pro žáky: 11,30 až 12,30 hodin.

 

Cizí strávníci

Výdej pro cizí strávníky : 11,00 až 11,25 – je nutné dodržovat z hygienických důvodů čas výdeje.

Pro cizí strávníky bude výdej probíhat také výdejním okénkem u kanceláře ŠJ – ze zadní strany budovy.

 

Do budovy školní družiny a jídelny je všem osobám vstup zakázán.

 

Děkujeme za pochopení

 

Eva Fuksová, vedoucí ŠJ

Tel: 737 196 235


 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 

- dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDEZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým

prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE)

o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.


 

POZOR

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH OD 27.2.2021

Vláda na pátečním (26. února 2021) jednání rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také:

1. a 2. ročníky základních škol (přechází tedy na distanční výuku)

Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se škol a školských zařízení, naleznete ZDE.

Provoz Školní jídelny a Školní družiny je uzavřen.

Obědy strávníků budou automaticky odhlášeny.

Od 8.3.2021 do 12.3.2021 dle organizace školního roku 2020/2021 jsou jarní prázdniny, v této době nebude probíhat distanční výuka.

PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLY BUDE ZAJIŠTĚN: PO-ČT OD 8:00 DO 11:30 HOD.

Informace k ošetřovnému ZDE:

https://www.cssz.cz/…eni

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


 

 

Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021

Vážení rodiče,
v příloze vám zasílám podrobné informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021. Jedná se především o zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC (pozn. dle tohoto nařízení  nesmí mít dítě při pobytu ve škole a školních budovách nasazenou ochranu dýchacích cest, která neodpovídá ČSN, tj. podomácku vyrobené roušky, šátky, šály apod.) ,

které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Plné znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k dispozici na tomto odkaze:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Informace (189.34 kB)

SBĚR HLINÍKU

Z důvodu nepřítomnosti žáků ve škole se sběr hliníku překládá na květen. O přesném datu budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení. 

                                                                      DH


 

Aktuality

14.04.2021

Biologická olympiáda 2021

Dne 29. a 30. 3 2021 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády. Byl to již 55. ročník této olympiády a nesl název „Těžký život ve vodě“.

Detail

13.04.2021

ODHALOVÁNÍ PUPENŮ

ODHALOVÁNÍ PUPENŮ

Jaro je jedno z počátečních období, kdy se nám příroda začíná měnit přímo před očima.

Detail

06.04.2021

Vyhlášení školní výtvarné soutěže o Logo školní jídelny.

Vyhlášení školní výtvarné soutěže o Logo školní jídelny.

V měsíci leden naše škola vyhlásila výtvarnou soutěž na téma Logo školní jídelny. Všem soutěžícím velice děkujeme za poslání úžasných návrhů. Sešlo se nám jich velice mnoho.

Detail

01.04.2021

Distanční výuka v prvním ročníku

Distanční výuka v prvním ročníku

Ačkoliv jsme prváčci, s distanční výukou se také umíme poprat a dokážeme si ji zpříjemnit. Díky paní učitelce a našim rodičům zvládáme nejen učení, ale také tvoření a sem tam i sportování. ZP

Detail

01.04.2021

Distanční výuka ve 2. ročníku

Distanční výuka ve 2. ročníku

Ačkoliv máme výuku online a nejdůležitější předměty se učíme na dálku, stíháme si při vyučování i lehce zacvičit a sdílíme naše tvořivé nápady.

Detail

31.03.2021

Březen

Vychovatelky, asistentka i děti ze ŠD se snažily zahřát nejedno srdíčko seniorů v Domově důchodců v Holešově i v Pečovatelském dome v Hulíně. Vyrobily drobné dárečky a přáníčka, aby babičkám i dědečkům aspoň takto zpříjemnily Velikonoce.

Detail

31.03.2021

Źáci V.A si tvořili vlastní komiksy.

V online hodině vlastivědy si pomocí programu Storyboard vyzkoušeli program na tvoření komiksů na téma soudní státy. Vznikly tak hezké a vtipné mini příběhy. PK

Detail

31.03.2021

Požární ochrana očima dětí

Paní učitelka Mgr. Daniela Naučová se spolu s dětmi zapojila v distanční výuce do soutěže Požární ochrana očima dětí vypsané SH ČMS-KHS Zlínského kraje. Věříme, že se budou příběhy líbit tak, jako nám. Děkujeme žákům a paní učitelce a také rodičům, kteří v této době jsou velkou pomocí svým dětem.

Detail

25.03.2021

Matematický klokan 2021

19.3.2021 na naší škole proběhla mezinárodní matematická soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN 2021 “. Soutěž probíhala on line. Zúčastnili se žáci ze 4. - 9.ročníku.

Detail

25.03.2021

Matematický klokan 2021

19.3.2021 na naší škole proběhla mezinárodní matematická soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN 2021 “. Soutěž probíhala on line. Zúčastnili se žáci ze 4. - 9.ročníku.

Detail