Obsah

Vážení rodiče,
aktuální informace k osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25.5. 2020, organizační pokyny, plán výuky a rozdělení žáků do skupin prosíme pravidelně sledujte v elektronické žákovské knížce (Edookit pro 3.-5. ročník) a na svých emailech (1. a 2. ročník). 
Zdravíme a děkujeme za spolupráci.
vedení školy

Konání přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se budou konat 8. června 2020, na víceletá gymnázia 9. června 2020.

Škola se chystá na nový začátek

I když organizace znovuotevření školy bude velmi náročná, na žáky se těšíme a nezahálíme. Nechali jsme obnovit podlahy ve třídách na pavilonu, vymalovat třídy, opravit žaluzie, dát nové osvětlení v pracovně Volby povolání, v počítačové pracovně a v jedné kmenové třídě.  Nakoupili jsme dezinfekci a hygienické potřeby. Ve spolupráci se zřizovatelem máme virucidně vydezinfikované prostory školy. Ve školní jídelně jsme využili dobu, kdy se nevaří, na drobné opravy.

S tímto úplně nestandartním otevření škol jsme museli změnit organizační, hygienické a provozní pokyny pro všechny skupiny zaměstnanců i žáky. Pedagogové vedle distanční výuky připravují výuku na místě pro žáky 1. stupně a od 11.5.2020 zahajujeme přípravu na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku. Všichni musí být připraveni, neboť nevíme, kolik žáků se do nestandartní výuky vrátí.                           

Věřte, že to není jednoduché a uděláme vše pro to, aby škola byla připravená pro tak výjimečnou formu výuky.

                                                                     Držte nám palce!                                                             

                                                                         vedení školy

 

epiepiepiepiepi

Informace k účasti žáků 9. ročníku ve výuce od 11.5.2020

Vážení rodiče, vzhledem k možnosti účasti žáků 9. ročníku ve výuce, vás žádáme o co nejrychlejší vyjádření, zda se váš syn/vaše dcera bude účastnit nestandartní výuky od 11.5.2020, která bude primárně zaměřena na přípravu žáků k příjímacím zkouškám.

 - vyjádření zájmu o docházku do školy zašlete na mail školy: zs.hulin@volny.cz nejpozději do 7.5.2020 vyplňte formulář Vyjádření souhlasu s účastí ve škole - ke stažení ZDE. Po tomto termínu nebude možné žáka zařadit do skupiny a následně mu nebude umožněn přístup do školy.

- v případě, že se váš syn/vaše dcera bude výuky účastnit,  je nutné při prvním vstupu do školy odevzdat vytištěné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení - ke stažení ZDE o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod. včetně vymezení rizikových skupin. Na formuláři uvádějte datum 11.5.2020.  

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  V případě, že nemáte možnost tisku, lze si dokument vyzvednout osobně ve škole do středy 6. 5. 2020 v čase od 9.00 do 12.00 hod.

- vzdělávací aktivity se budou realizovat ve skupinách tvořených maximálně 15 žáky za splněných hygienických podmínek, které škola zajistí dle manuálu MŠMT. Složení skupin je neměnné po celou dobu výuky.

- pro předávání, vyzvedávání a omlouvaní žáků, kteří se vrátí do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky, platí obvyklá školní pravidla.

- harmonogram nástupu do školy a organizace výuky budou zveřejněny podle počtu přihlášených žáků nejpozději 8.5.2020 (Edookit a na www. zshulin.cz)

- žák si s sebou přinese pouze věci potřebné k výuce předmětu toho dne

- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.

- vzhledem ke krátké době výuky a nízkém počtu žáků doporučujeme, aby si žáci přinesli vlastní stravu namísto oběda

 

 

Aktuální informace k postupnému otevření školy pro žáky 9.roč. a 1.stupně 

Vážení rodiče, Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ, k znovuotevření škol.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

O jeho rozpracování do pokynů pro naši školu Vás budeme co nejdříve informovat v našem systému Edookit, na našich webových stránkách, případně emailem.

Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Děkujeme rodičům za důvěru v naší školu a těšíme se na další spolupráci. Vedení školy.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Provozní doba školy pro veřejnost po dobu mimořádného opatření

ode dne 11.3.2020 až do odvolání 9:00 – 12:00 hodin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkrácené informace pro rodiče žáků 9. ročníku o přijímacím řízení na SŠ naleznete ve složce Pro rodiče.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče k získání žádosti na ošetřovné dítěte

Rodiče žáků do 13 let mají nárok na ošetřovné. 
Je nutné telefonicky předem domluvit požadované náležitosti žádosti. Žádáme rodiče, aby z důvodu opatření ministerstva zdravotnictví a vlády upřednostnili elektronické vyřizování ošetřovného.
Více informací k ošetřovnému (kdo, kdy, délka trvání) - ZDE
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, informace k formě výuky budou předány přes elektronickou žákovskou knížku a emaily.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

dle vyhlášení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3. 2020 je z důvodu šíření koronaviru od středy 11. 3. 2020 Základní škola Hulín uzavřena.

Uzavření školy je na dobu neurčitou. O otevření základní školy vás budeme informovat přes webové stránky školy, elektronickou žákovskou knížku (Edookit), případně přes jiné informační prostředky.

Všem doporučujeme, aby děti zůstaly v domácí karanténě. Aktuální informace budou průběžně doplňovány na webové stránky školy a do elektronické žákovské knížky (Edookit). V rámci tohoto opatření je uzavřen i provoz ŠD, tělocvičny a školní jídelny.

Mgr. Hana Fuksová, ředitelka školy

 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3. 2020 - zakazují se s účinností ode dne 10.3. 2020 od 18.00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné......podrobnosti v přiloženém pdf souboru.

Mimořádné opatření MZCR

Mimořádné opatření MZCR

Výzva KHS Zlínského kraje

 

Výzva KHS Zlínského kraje - režim domácí výuky žáků přijíždějících z regionů s výskytem onemocnění COVID-19

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na základě výzvy KHS Zlínského kraje ze dne 5. března 2020 ( Č.j. KHSZL 05913/2020) Vás žádáme, abyste v případě, že se s dětmi vracíte z pobytu v regionech s výskytem onemocnění COVID-19, ponechali své děti po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikové oblasti) v režimu domácí výuky - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.
Zároveň doporučujeme k problematice výskytu onemocnění COVID-19 sledovat webové stránky KHS Zlín (www.khszlin.cz).

                                                                                         Mgr.H.Fuksová řed.školy

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Důležité upozornění

Aktuality

20.05.2020

Pravidla pro provoz školní jídelny v období od 25. 5. do konce školního roku 2019/2020

Stravování žáků Stravují se přihlášení žáci, odhlašování obědů probíhá standartním způsobem /telefonicky, internetovým objednávkovým systémem/. Žáci přicházejí do jídelny tak, jak jsou společně ve skupinách v doprovodu pověřeného pedagogického pracovníka v časovém odstupu nejméně 15ti minut. Vstup do budovy je povolen pouze žákům a pracovníkům školy, kteří vykonávají doprovod žáků, nebo se v jídelně stravují. Výdej oběda probíhá v době od 11,15 do 14,00 hodin. Podává se pouze chod číslo jedna. Ve všech prostorách platí povinnost zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky po celou dobu pobytu, kromě doby konzumace pokrmů u stolu. Roušku si odloží každý do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si všichni myjí ruce v umývárně rukou dle tohoto postupu: 1. Umyjí si ruce mýdlem a vodou 2. Osuší si ruce papírovým ručníkem 3. Nanesou si na ruce dezinfekci, kterou si již neomývají ani neotírají. Strávníci stojí před výdejním okénkem v předepsaných rozestupech . Pokrmy včetně pití a čistých balených příborů vydává personál. Při stravování je zajištěn zasedací pořádek v rozestupech jako ve skupině. Po skončení konzumace každý strávník /s již nasazenou rouškou/odloží použité nádobí na odkládací okénko. Žáci opouštějí jídelnu opět ve skupinách. U východu je odpadkový koš určený pouze k likvidaci použitých roušek. Hygienická pravidla se dodržují zvýšenou měrou. Po odchodu každého žáka je provedena dezinfekce jeho místa k sezení u stolu. Kliky dveří, vypínače, vodovodní baterie, výdejní okénko a okénko na odkládání použitého nádobí, výdejový terminál, jsou dezinfikovány opakovaně během výdeje. Dezinfekce ostatních ploch probíhá jedenkrát denně. K provádění dezinfekce se používají dezinfekční prostředky dle sanitačního řádu v předepsaném ředění. Stravování zaměstnanců Zaměstnanci, kteří mají objednaný oběd jej konzumují ve školní jídelně, nelze vnášet do budovy vlastní nádoby. Jednorázové obaly jsou určeny pouze pro cizí strávníky. Zbytkové obědy se neprodávají. V Hulíně 19. 5. 2020 Fuksová Eva, vedoucí školní jídelny

Detail

13.05.2020

Získali jsme certifikát Ekoučitel! 1

Získali jsme certifikát Ekoučitel!

Školní recyklační program Recyklohraní , jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů vyhlašuje již několikátý rok projekt Ekoučitel roku. Přihlásit se může každý pedagog, který aktivně v průběhu celého školního roku vede své žáky a studenty k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

Detail

08.05.2020

Fotoreportáže z výuky doma druháčků

Fotoreportáže z výuky doma druháčků

Jak pracovali žáci z 2.A s paní učitelkou D. Naučovou?

Detail

08.05.2020

Distanční výuka druháčků

Distanční výuka druháčků

Sluníčko se konečně probouzí a natahuje své paprsky co možná nejdál, aby všechny pohladilo a povzbudilo. Kolem nových rostlin všechno bzučí, včelky jsou odpočinuté. Třepotají křidélky a vybírají si nejhezčí a nejlákavější květy. Proto mnoho z nás čerpá a hledá energii právě v přírodě, která je pro nás tak důležitá. Děti s rodiči z 2.C nejsou pozadu a dokumentují krásu přírody kolem nás. LŘ

Detail

01.05.2020

Nové pro všechny

Když se před několika týdny v rámci nařízení vlády uzavřely dveře škol, byli učitelé v podstatě ze dne na den postaveni před úkolem, jak udržet v chodu rozběhlý vzdělávací proces a poradit si s nastalou situací. Bylo a stále je nutné hledat způsoby, jak v naprosto odlišných a nestandartních podmínkách zvládnout výuku dětí.

Detail

30.04.2020

WWW.UMIMEXCEL.CZ.

Po dobu 3 měsíců se poskytuje žákům bezplatný přístup k Vámi vybraným kurzům Office. Bc. Petr Kohoutek | MOS MPS ECDL ITLektor.cz | Školení, konzultace Microsoft Office UmimExcel.cz | e-learning online kurzy s certifikátem ITLektor.cz - mé volné termíny | UmimExcel.cz | info@itlektor.cz | Tel: +420 775 678 186

Detail

21.04.2020

www.umimexcel.cz. 1

www.umimexcel.cz.

Po dobu 3 měsíců se poskytuje žákům bezplatný přístup k Vámi vybraným kurzům Office. Bc. Petr Kohoutek | MOS MPS ECDL ITLektor.cz | Školení, konzultace Microsoft Office UmimExcel.cz | e-learning online kurzy s certifikátem ITLektor.cz - mé volné termíny | UmimExcel.cz | info@itlektor.cz | Tel: +420 775 678 186

Detail

06.04.2020

A co na to děti?

Média jsou plná informací, čísel, zpráv, prohlášení a rozhovorů o současné situaci. A ptá se někdo dětí? My jsme se zeptali. Oslovili jsme zástupce tříd, kteří jsou členové Žákovského parlamentu a položili jsme jim pár otázek.

Detail

06.04.2020

   Barevný vodník 1

Barevný vodník

Uprostřed přírody, která se na jaře probouzela a hrála všemi barvami, byl malý rybníček, ve kterém žil vodník Albus. Ze všeho nejraději měl svůj rybník, louky kolem sebe a zvířátka. Jednoho dne, když Albus zase seděl na větvi své vrby a pískal si na žlutou píšťalku, všechno kolem něho zešedlo. Vše bylo šedé. Labutě, ryby, zvířátka, louky a dokonce i jeho rybník. Jedině jeho žlutá píšťalka barvičku nezměnila. Albus spatřil zlou čarodějku Hermínu a tak se jí zeptal, proč očarovala jeho domov. Hermína mu odpověděla, že se jí šedá barva líbí a kouzelnou hůlkou čarovala dál a brala barvy všemu, co potkala. Albus začal pískat na svou žlutou píšťalku a svolal všechny zvířátka z okolí k sobě. Hermína se zalekla a chtěla utéci. Zvířátka jí však nepustila a Albus jí sebral její kouzelnou hůlku, kterou pak zlomil. Kouzlo se zrušilo a vše bylo zas tak jak má být. Všichni byli šťastní, dokonce i Hermína, která se bez hůlky stala obyčejnou dívkou. Klára Fuksová 2.A

Detail

02.04.2020

Aktuální informace o zvláštních pravidlech pro přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky platí pro letošní přijímací řízení některé zvláštní postupy.

Detail