Obsah

Z technických důvodů bude v pátek 31.7.2020 kancelář školy uzavřena.
V době prázdnin od 1.7.2020 do 31.8.2020 budou pro veřejnost úřední hodiny od 8:00 do 11:00 hod.

Pozvánka na adaptační kurz 2020

Pozvánka na adaptační kurz

Pozvánka na adaptační kurz 2020

Jak jsme se poprali s neobvyklým vzděláváním?

 

Minulé „koronavirové“ dny a týdny otřásly všemi našimi dosavadními jistotami. Věci, které jsme do té doby vnímali jako samozřejmé, se najednou staly vzácností, nebo jsme se jich museli na čas zcela vzdát. Jednou z těchto věcí byla i klasická školní docházka. Brány škol se ze dne na den uzavřely a učitelé i rodiče se museli vyrovnávat s nastalou situací. Pedagogové se snažili hledat nástroje a prostředky, jak nejlépe na dálku dětem předat co nejvíce informací a rodiče museli ve dnech, kdy sami často bojovali s nejistotami a úzkostmi, najít sílu a energii na to, aby mohli být svým dětem oporou a průvodcem on-line školním světem, za což jim právem náleží velký  obdiv a dík.

S tím, jak jsme se v průběhu dubna a května začali pomalu nadechovat k novému začátku, ožívaly po malých krůčcích i školní třídy. Do lavic už v polovině května usedli deváťáci, aby se mohli věnovat intenzivní přípravě na přijímací zkoušky, na konci května se k nim přidali žáčci 1. stupně a konečně na začátku června se mohli do tříd vrátit i děti z 2. stupně. Tento staronový začátek se ale neobešel bez přísných hygienických a bezpečnostních opatření. Neustálá dezinfekce veškerých prostorů, dodržování bezpečných rozestupů, nové rozmístění lavic ve třídách, roušky, to byla nová školní realita, která by nemohla fungovat bez vzájemné intenzivní souhry všech pracovníků školy, školní družiny i školní jídelny. Díky jejich energii jsme se mohli znovu potkat a uvědomit si, jak velká a nenahraditelná role školy je právě v tomto vzájemném potkávání se.

Uplynulý čas byl hlavně o pokoře, se kterou je potřeba přijmout, že v našich životech je všechno jen zdánlivě jisté. Ta jediná jistota je v tom, že síla nás lidí je ve vzájemné pomoci a solidaritě. Děkujeme všem! Díky vám jsme tuto zkoušku společně zvládli a můžeme věřit, že po prázdninách se sejdeme v lepších časech.

                                                                                                           Ředitelka a tým učitelů ZŠ Hulín

 

poděkování

 

Informace k účasti žáků 9. ročníku ve výuce od 11.5.2020

Vážení rodiče, vzhledem k možnosti účasti žáků 9. ročníku ve výuce, vás žádáme o co nejrychlejší vyjádření, zda se váš syn/vaše dcera bude účastnit nestandartní výuky od 11.5.2020, která bude primárně zaměřena na přípravu žáků k příjímacím zkouškám.

 - vyjádření zájmu o docházku do školy zašlete na mail školy: zs.hulin@volny.cz nejpozději do 7.5.2020 vyplňte formulář Vyjádření souhlasu s účastí ve škole - ke stažení ZDE. Po tomto termínu nebude možné žáka zařadit do skupiny a následně mu nebude umožněn přístup do školy.

- v případě, že se váš syn/vaše dcera bude výuky účastnit,  je nutné při prvním vstupu do školy odevzdat vytištěné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení - ke stažení ZDE o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod. včetně vymezení rizikových skupin. Na formuláři uvádějte datum 11.5.2020.  

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  V případě, že nemáte možnost tisku, lze si dokument vyzvednout osobně ve škole do středy 6. 5. 2020 v čase od 9.00 do 12.00 hod.

- vzdělávací aktivity se budou realizovat ve skupinách tvořených maximálně 15 žáky za splněných hygienických podmínek, které škola zajistí dle manuálu MŠMT. Složení skupin je neměnné po celou dobu výuky.

- pro předávání, vyzvedávání a omlouvaní žáků, kteří se vrátí do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky, platí obvyklá školní pravidla.

- harmonogram nástupu do školy a organizace výuky budou zveřejněny podle počtu přihlášených žáků nejpozději 8.5.2020 (Edookit a na www. zshulin.cz)

- žák si s sebou přinese pouze věci potřebné k výuce předmětu toho dne

- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.

- vzhledem ke krátké době výuky a nízkém počtu žáků doporučujeme, aby si žáci přinesli vlastní stravu namísto oběda

 

 

Aktuální informace k postupnému otevření školy pro žáky 9.roč. a 1.stupně 

Vážení rodiče, Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ, k znovuotevření škol.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

O jeho rozpracování do pokynů pro naši školu Vás budeme co nejdříve informovat v našem systému Edookit, na našich webových stránkách, případně emailem.

Provozní doba školy pro veřejnost po dobu mimořádného opatření

ode dne 11.3.2020 až do odvolání 9:00 – 12:00 hodin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkrácené informace pro rodiče žáků 9. ročníku o přijímacím řízení na SŠ naleznete ve složce Pro rodiče.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče k získání žádosti na ošetřovné dítěte

Rodiče žáků do 13 let mají nárok na ošetřovné. 
Je nutné telefonicky předem domluvit požadované náležitosti žádosti. Žádáme rodiče, aby z důvodu opatření ministerstva zdravotnictví a vlády upřednostnili elektronické vyřizování ošetřovného.
Více informací k ošetřovnému (kdo, kdy, délka trvání) - ZDE
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, informace k formě výuky budou předány přes elektronickou žákovskou knížku a emaily.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

dle vyhlášení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3. 2020 je z důvodu šíření koronaviru od středy 11. 3. 2020 Základní škola Hulín uzavřena.

Uzavření školy je na dobu neurčitou. O otevření základní školy vás budeme informovat přes webové stránky školy, elektronickou žákovskou knížku (Edookit), případně přes jiné informační prostředky.

Všem doporučujeme, aby děti zůstaly v domácí karanténě. Aktuální informace budou průběžně doplňovány na webové stránky školy a do elektronické žákovské knížky (Edookit). V rámci tohoto opatření je uzavřen i provoz ŠD, tělocvičny a školní jídelny.

Mgr. Hana Fuksová, ředitelka školy

 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3. 2020 - zakazují se s účinností ode dne 10.3. 2020 od 18.00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné......podrobnosti v přiloženém pdf souboru.

Mimořádné opatření MZCR

Mimořádné opatření MZCR

Výzva KHS Zlínského kraje

 

Výzva KHS Zlínského kraje - režim domácí výuky žáků přijíždějících z regionů s výskytem onemocnění COVID-19

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na základě výzvy KHS Zlínského kraje ze dne 5. března 2020 ( Č.j. KHSZL 05913/2020) Vás žádáme, abyste v případě, že se s dětmi vracíte z pobytu v regionech s výskytem onemocnění COVID-19, ponechali své děti po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikové oblasti) v režimu domácí výuky - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.
Zároveň doporučujeme k problematice výskytu onemocnění COVID-19 sledovat webové stránky KHS Zlín (www.khszlin.cz).

                                                                                         Mgr.H.Fuksová řed.školy

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Důležité upozornění

Aktuality

01.07.2020

Vyučování v červnu 1

Vyučování v červnu

Výuka v červnu již probíhala i ve škole. Podmínky byly jiné než obvykle – desinfekce, roušky, rozestupy, počty ve skupinách jen do patnácti. Učivo se spíše jen opakovalo a upevňovalo. Den dětí se neoslavoval jako jindy, ale pouze ve skupinách. Ve 4. A se podívali na film Harry Potter a kámen mudrců a celý týden se potom nesl v tomto znamení. Jiný týden si povídali o husitech, další týden o rybách. Stejná témata měli i žáci, kteří se učí doma. Společně si pak mohli popovídat přes skype. Brzy budou letní prázdniny, všichni se na ně těšíme a přejeme si, abychom se v září sešli v plném počtu a v úplně normální a pohodové škole. 4.A

Detail

16.06.2020

Fotografická soutěž „Najdi a vyfoť hmyz“ 1

Fotografická soutěž „Najdi a vyfoť hmyz“

Nastalo období teplých dní a probouzení života v přírodě. Pro nás byl však tento čas trochu jiný, protože jsme se nemohli společně setkat a vyrazit pozorovat proměny v přírodě.

Detail

05.06.2020

Podmínky stravování - důležitá upozornění pro strávníky

V souladu s platnými školskými, hygienickými a zdravotními předpisy vydává ředitelka školy následující podmínky pro stravování žáků, které jsou pro všechny přihlášené strávníky závazné. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů jsou žáci rozděleni do věkových skupin: 7 – 10 let 11 – 14 let 15 a více let

Detail

01.06.2020

Přihláška ke stravování

Pro budoucí žáky 1. ročníku šk. rok 2020/2021 případně pro nové strávníky.

Detail

20.05.2020

Pravidla pro provoz školní jídelny v období od 25. 5. do konce školního roku 2019/2020

Stravování žáků Stravují se přihlášení žáci, odhlašování obědů probíhá standartním způsobem /telefonicky, internetovým objednávkovým systémem/. Žáci přicházejí do jídelny tak, jak jsou společně ve skupinách v doprovodu pověřeného pedagogického pracovníka v časovém odstupu nejméně 15ti minut. Vstup do budovy je povolen pouze žákům a pracovníkům školy, kteří vykonávají doprovod žáků, nebo se v jídelně stravují. Výdej oběda probíhá v době od 11,15 do 14,00 hodin. Podává se pouze chod číslo jedna. Ve všech prostorách platí povinnost zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky po celou dobu pobytu, kromě doby konzumace pokrmů u stolu. Roušku si odloží každý do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si všichni myjí ruce v umývárně rukou dle tohoto postupu: 1. Umyjí si ruce mýdlem a vodou 2. Osuší si ruce papírovým ručníkem 3. Nanesou si na ruce dezinfekci, kterou si již neomývají ani neotírají. Strávníci stojí před výdejním okénkem v předepsaných rozestupech . Pokrmy včetně pití a čistých balených příborů vydává personál. Při stravování je zajištěn zasedací pořádek v rozestupech jako ve skupině. Po skončení konzumace každý strávník /s již nasazenou rouškou/odloží použité nádobí na odkládací okénko. Žáci opouštějí jídelnu opět ve skupinách. U východu je odpadkový koš určený pouze k likvidaci použitých roušek. Hygienická pravidla se dodržují zvýšenou měrou. Po odchodu každého žáka je provedena dezinfekce jeho místa k sezení u stolu. Kliky dveří, vypínače, vodovodní baterie, výdejní okénko a okénko na odkládání použitého nádobí, výdejový terminál, jsou dezinfikovány opakovaně během výdeje. Dezinfekce ostatních ploch probíhá jedenkrát denně. K provádění dezinfekce se používají dezinfekční prostředky dle sanitačního řádu v předepsaném ředění. Stravování zaměstnanců Zaměstnanci, kteří mají objednaný oběd jej konzumují ve školní jídelně, nelze vnášet do budovy vlastní nádoby. Jednorázové obaly jsou určeny pouze pro cizí strávníky. Zbytkové obědy se neprodávají. V Hulíně 19. 5. 2020 Fuksová Eva, vedoucí školní jídelny

Detail

13.05.2020

Získali jsme certifikát Ekoučitel! 1

Získali jsme certifikát Ekoučitel!

Školní recyklační program Recyklohraní , jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů vyhlašuje již několikátý rok projekt Ekoučitel roku. Přihlásit se může každý pedagog, který aktivně v průběhu celého školního roku vede své žáky a studenty k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

Detail

08.05.2020

Fotoreportáže z výuky doma druháčků

Fotoreportáže z výuky doma druháčků

Jak pracovali žáci z 2.A s paní učitelkou D. Naučovou?

Detail

08.05.2020

Distanční výuka druháčků

Distanční výuka druháčků

Sluníčko se konečně probouzí a natahuje své paprsky co možná nejdál, aby všechny pohladilo a povzbudilo. Kolem nových rostlin všechno bzučí, včelky jsou odpočinuté. Třepotají křidélky a vybírají si nejhezčí a nejlákavější květy. Proto mnoho z nás čerpá a hledá energii právě v přírodě, která je pro nás tak důležitá. Děti s rodiči z 2.C nejsou pozadu a dokumentují krásu přírody kolem nás. LŘ

Detail

01.05.2020

Nové pro všechny

Když se před několika týdny v rámci nařízení vlády uzavřely dveře škol, byli učitelé v podstatě ze dne na den postaveni před úkolem, jak udržet v chodu rozběhlý vzdělávací proces a poradit si s nastalou situací. Bylo a stále je nutné hledat způsoby, jak v naprosto odlišných a nestandartních podmínkách zvládnout výuku dětí.

Detail

30.04.2020

WWW.UMIMEXCEL.CZ.

Po dobu 3 měsíců se poskytuje žákům bezplatný přístup k Vámi vybraným kurzům Office. Bc. Petr Kohoutek | MOS MPS ECDL ITLektor.cz | Školení, konzultace Microsoft Office UmimExcel.cz | e-learning online kurzy s certifikátem ITLektor.cz - mé volné termíny | UmimExcel.cz | info@itlektor.cz | Tel: +420 775 678 186

Detail