Obsah

Provozní doba školy pro veřejnost po dobu mimořádného opatření

ode dne 11.3.2020 až do odvolání 9:00 – 12:00 hodin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkrácené informace pro rodiče žáků 9. ročníku o přijímacím řízení na SŠ naleznete ve složce Pro rodiče.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do škol od 7.4.2020 do 30.4.2020                              zápis do škol

Vážení rodiče (zákonní zástupci),

vzhledem k mimořádným opatřením vlády s onemocněním COVID-19 a s opatřením MŠMT k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se bude zápis na ZŠ Hulín konat v období od 7.4.2020 do 30.4.2020 bez přítomnosti dětí ve škole.

Žádáme upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Potřebné dokumenty můžete podat  těmito formami v období od 7.4.2020 do 30.4.2020:

- datovou schránkou:  xv9mmtb

- mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( POZOR! – nezaměnit běžný podpis s elektronickým) na: zs.hulin@volny.cz

- poštou na adresu: Základní škola Hulín, příspěvková organizace

                                 Nábřeží 938

                                 Hulín 768 24 

- vložením dokumentů do poštovní schránky ZŠ (schránka umístěna u vchodu hlavní budovy školy)

Pokud nemůžete využít tyto možnosti, prosíme jen ve vážných případech, můžete předat tyto dokumenty do školy v období od 7.4.2020 do 30.4.2020 ve zveřejněných úředních hodinách (9.00 – 12.00 hod.).

Pro zlepšení informovanosti po zmírnění některých mimořádných opatření vládou ČR, bychom uspořádali setkání zákonných zástupců.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podávají rodiče (zákonní zástupci) u dítěte, které k 1.9.2020 dovrší šestý rok věku, případně mladšími, pokud splňují podmínky §36 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon v platném znění.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podávají také rodiče (zákonní zástupci) u dítěte, kterému při zápisu v roce 2019 byla odložena školní docházka.

Co potřebujete?

- žádost o přijetí, stáhnou ZDE

- zápisní list, stáhnou ZDE

- rodný list dítěte –  stačí kopie

V případě, že zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat – ověřenou kopii.

 

Co potřebujete v případě odkladu školní docházky?

- žádost o odklad, stáhnou ZDE

- doporučující posouzení školského poradenského zařízení

- doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

V případě, že zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat – ověřenou kopii.

 

Zápis do Školní družiny

Přihláška do ŠD pro školní rok 2020/2021, stáhnou ZDE

 

Nové pro všechny

 

Když se před několika týdny v rámci nařízení vlády uzavřely dveře škol, byli učitelé v podstatě ze dne na den postaveni před úkolem, jak udržet v chodu rozběhlý vzdělávací proces a poradit si s nastalou situací. Bylo a stále je nutné hledat způsoby, jak v naprosto odlišných a nestandartních podmínkách zvládnout výuku dětí.
I když se může zdát, že současný stav přinesl pouze problémy, zkusme hledat i určitá pozitiva, která můžeme ze současné situace  vytěžit. Jednou z největších příležitostí je možnost využití interaktivních prvků ve výuce. Vydavatelství učebních pomůcek okamžitě zareagovala a zpřístupnila pro žáky on-line učebnice, učební materiály, testy, na které žáci od učitelů dostávají odkazy a mohou je kdykoliv využívat.
Učitelé sami pak pro žáky vytvářejí výukové prezentace, posílají jim odkazy na výuková videa, která pomohou s pochopením nové látky. Pro procvičení a upevnění látky jsou vytvářeny kvízy, testy, pracovní listy, které učitelé opravují nebo posílají žákům správná řešení, aby si mohli provést sebehodnocení.
Je samozřejmé, že vzniká a bude vznikat spousta učebních problémů, a proto jsou učitelé  připraveni kdykoliv s rodiči a žáky komunikovat a tyto problémy řešit.  Je zde velká příležitost pro nás pro všechny, jak zkvalitnit vzájemnou komunikaci mezi rodiči, žáky a učiteli.  Nejčastěji je ke komunikaci využíván portál Edookit, ale komunikujeme i přes e-maily, telefony a další komunikační aplikace. Úkoly jsou zadávány ke splnění v určitém časovém rámci – zkusme ho brát jako orientační, jako vodítko ukazující cestu, směr a rychlost, kterou by se práce dětí měla ubírat. Nestresujme se množstvím nesplněných úkolů a chyb – i samotná cesta k výsledku naše děti může mnohé naučit.
V této situaci se učíme všichni, učíme se být mnohem více spolu, učíme se zvládat  každodenní úzkosti, obavy, nejistoty, překážky, ale zároveň  schopnost si vzájemně  pomoci, být solidární, respektovat mnohdy i nepříjemná pravidla. Nejsme v tom sami a věřím, že se všichni už těšíme, až se zase potkáme ve škole.                                                                                                                             OZ

                    

Informace pro rodiče k získání žádosti na ošetřovné dítěte

Rodiče žáků do 13 let mají nárok na ošetřovné. 
Je nutné telefonicky předem domluvit požadované náležitosti žádosti. Žádáme rodiče, aby z důvodu opatření ministerstva zdravotnictví a vlády upřednostnili elektronické vyřizování ošetřovného.
Více informací k ošetřovnému (kdo, kdy, délka trvání) - ZDE
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, informace k formě výuky budou předány přes elektronickou žákovskou knížku a emaily.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

dle vyhlášení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3. 2020 je z důvodu šíření koronaviru od středy 11. 3. 2020 Základní škola Hulín uzavřena.

Uzavření školy je na dobu neurčitou. O otevření základní školy vás budeme informovat přes webové stránky školy, elektronickou žákovskou knížku (Edookit), případně přes jiné informační prostředky.

Všem doporučujeme, aby děti zůstaly v domácí karanténě. Aktuální informace budou průběžně doplňovány na webové stránky školy a do elektronické žákovské knížky (Edookit). V rámci tohoto opatření je uzavřen i provoz ŠD, tělocvičny a školní jídelny.

Mgr. Hana Fuksová, ředitelka školy

 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3. 2020 - zakazují se s účinností ode dne 10.3. 2020 od 18.00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné......podrobnosti v přiloženém pdf souboru.

Mimořádné opatření MZCR

Mimořádné opatření MZCR

Výzva KHS Zlínského kraje

 

Výzva KHS Zlínského kraje - režim domácí výuky žáků přijíždějících z regionů s výskytem onemocnění COVID-19

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na základě výzvy KHS Zlínského kraje ze dne 5. března 2020 ( Č.j. KHSZL 05913/2020) Vás žádáme, abyste v případě, že se s dětmi vracíte z pobytu v regionech s výskytem onemocnění COVID-19, ponechali své děti po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikové oblasti) v režimu domácí výuky - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.
Zároveň doporučujeme k problematice výskytu onemocnění COVID-19 sledovat webové stránky KHS Zlín (www.khszlin.cz).

                                                                                         Mgr.H.Fuksová řed.školy

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Důležité upozornění

Aktuality

02.04.2020

Aktuální informace o zvláštních pravidlech pro přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky platí pro letošní přijímací řízení některé zvláštní postupy.

Detail

20.03.2020

Zásobujeme rouškovník

Zásobujeme rouškovník

Také učitelky a vychovatelky a vedení školy přiložilo ruku k dílu a v této době, kdy je důležitá solidarita, pomoc a ochota, šijí roušky, aby mohly přispět na rouškovníky města Hulín. Ač je pro nás tato situace nová a nelehká, my se s ní popereme a budeme dělat maximum pro ochranu zdraví našich spoluobčanů, především dětí. Přestože se snažíme vést domácí výuku pomocí moderních technologií a připravujeme plán pro další období, které je nové a nesnadné, dokážeme se semknout a přispět pro potřebné. Dokonce využíváme odstřižků látek, které jsme získaly od maminek a babiček dětí v ŠD. Tímto jim velmi děkujeme a jejich pomoci si velice vážíme. Zásobujeme rouškovníky města i dětskými rouškami.  Pevně věříme, že opět uvidíme děti a jejich úsměvy a také jejich rodiče, ústenky odhodíme a stanou se minulostí. Poklidné dny a pevné zdraví!

Detail

12.03.2020

Úpravy záhonu

Úpravy záhonu

Bylinkový záhon projde letos rekonstrukcí. Protože bylinky rostly v dolíku, bude zde navezena hlína na vyrovnání povrchu a umístěny kameny, které jsou nyní kolem velkého jezírka. 4.A v pátek byliny vyryla a zasadila  do velkého záhonu, odkud budou přesazeny zase zpět. Úpravy bude provádět ČSOP v čele s panem Šálkem. Už teď se těšíme na nový krásný záhon.                                  DH

Detail

12.03.2020

Recitační soutěž na 2. stupni 1

Recitační soutěž na 2. stupni

V úterý 10. března se sešli nejlepší recitátoři z 2. stupně, aby poměřili svoje síly ve školním kole recitační soutěže.

Detail

11.03.2020

Laskavá pošta

Laskavá pošta

2. A organizovala 14. února výměnu dopisů a pozdravů mezi kamarády i učiteli. Akce se účastnili první, druhé a třetí třídy. DN

Detail

11.03.2020

Kouzelnický den s medvědem ve 2.A

Kouzelnický den s medvědem ve 2.A

Na projektový den na konci února jsme se vybavili čarovnými klobouky. Matematika i úkoly v českém jazyce se pak plnily jako mávnutím kouzelného proutku. A protože byl čas Masopustu nechyběl nám ve třídě ani medvěd! DN

Detail

10.03.2020

Přírodověda ve výtvarné výchově

Přírodověda ve výtvarné výchově

Žáci pátých tříd se v hodinách přírodovědy učí o lidském těle, činnosti lidských orgánů.

Detail

10.03.2020

Veselé bádání

Veselé bádání

Veselé bádání pro 1. až 4. třídy V 2.stupně se nám věnovali starší žáci a ukázali zajímavé pokusy, hry a pozorování.

Detail

10.03.2020

Krátké seznámení s 2. stupněm

Krátké seznámení s 2. stupněm

Žáci pátých tříd navštívili hodinu zeměpisu v třídě 6. A. Prohlédli si učebnu zeměpisu a pak jim byl představen model sopky, který šesťáci sami vytvořili. Ve své prezentaci seznámili páťáky s činností sopky. V další části hodiny v prezentaci žákyně 6. třídy je seznámila s tornády a hurikány. Dozvěděli se, jak vznikají, kde se vyskytují, jaké mohou mít ničivé důsledky. Žáci pátých tříd odcházeli s nově nabytými vědomostmi o jevech vyskytujících se v přírodě. HŠ

Detail

02.03.2020

Nejen ptačí hodinka

Nejen ptačí hodinka

V lednu nás ve 2. A zaujalo celorepublikové zimní sčítání a pozorování ptáků u krmítek. Zjišťovali jsme i další informace o životech a létání ptáků. Vyráběli si ptačí křídla a probírali naše létající sny. Zdá s vám také někdy, že umíte létat? DN

Detail