Obsah

ZÁPIS 2024

      Termín zápisu bude 9. a 10.4.2024 

 

Pro zajištění hladkého průběhu zápisu jsme připravili rezervační systém, kde si vyberete termín a čas zápisu.

Odkaz naleznete ZDE.

Postup při rezervaci naleznete ZDE  

Dne 20.3. 2024 v 16.00 hod. v MŠ Hulín proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků se zástupci naší školy.

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Které dítě přihlásit k základnímu vzdělávání?

 • dítě, které dovrší 6 let k 31.8.2024, tedy dítě narozené od 1. září 2017 do 31.srpna2018.
 • dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
 • zákonný zástupce může požádat o předčasné přijetí dítěte dle §36 č.561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Co všechno potřebujete k zápisu do školy?

 • žádost o přijetí dítěte do první třídy k základnímu vzdělávání  ke stažení ZDE .
 • zápisní list  ke stažení ZDE  
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte (v případě konání zápisu „na dálku“ přiložit kopii)
 • pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, potřebujete navíc žádost o odklad ke stažení ZDE  a patřičná doporučení (doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště  a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa).

 

Kam a jak doručit potřebné dokumenty?

 • osobním podáním nejpozději v den konání zápisu
 • do datové schránky školy (ID datové schránky: xv9mmtb)
 • prostřednictvím emailu zapis.zshulin@seznam.cz
 • poštou jako doporučenou zásilku
 • do poštovní schránky u vchodu hlavní budovy

 

Jak probíhá samotný zápis?

 • Zápis vedou paní učitelky 1. stupně ve třídách na pavilonu 1. stupně. Pro děti i rodiče je tato část nejslavnostnějším okamžikem. Děti se při rozhovoru s paní učitelkou a plněním různých zábavných činností seznámí nejen s prostředím školy, ale projeví se také jejich zrakové a sluchové vnímání, řečová vyspělost, samostatnost, pozornost či matematické představy.

 

 • Současně se zápisem do 1. ročníku probíhá i zápis do školní družiny.
  Kritéria přijetí do ŠD naleznete  ZDE 
  Závaznou přihlášku do školní družiny si můžete vytisknout - ke stažení ZDE  a odevzdat vyplněnou v den zápisu.
  Nebo si ji vyplníte přímo ve škole v den zápisu, kde bude vytištěný formulář k dispozici.

 

 • Stravování ve školní jídelně
  V případě zájmu o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně se můžete seznámit s pravidly přihlašování na webových stránkách naší školy - ZDE   a vyplnit přihlášku do školní jídelny na školní rok 2024/2025 -  ke stažení ZDE  

 

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

 

ŠKOLNÍ ZRALOST

Vážení rodiče budoucích prváčků, blíží se významný mezník života Vašeho dítěte – zahájení školní docházky. Aby dítě tuto náročnou situaci zvládlo bez zklamání a zbytečných problémů, mělo by být dostatečně připravené a vývojově zralé. Zajímá Vás, co by mělo Vaše dítě před nástupem do školy umět? Podrobnou příručku ke školní zralosti naleznete ZDE 

 

 • Co by měl zvládnout prvňáček
 • Řeč
 • Desatero pro prvňáčky
 • Desatero pro rodiče

 

CO BY MĚL UMĚT PRVŇÁČEK?

POZORNOST: Jednou z nejdůležitějších věcí je, aby dítě umělo udržet pozornost alespoň 15 minut.

KOMUNIKACE: Každé dítě, které se chystá na roli prvňáčka, by mělo umět srozumitelně se vyjadřovat, položit otázku a odpovědět na ni a porozumět sdělovanému obsahu.

MOTORIKA: Budoucí školák musí mít uvolněnou ruku a z prstů zvládnout udělat takzvanou špetku, která je základem pro držení tužky. Ani vybarvení obrázku, zapnutí knoflíku nebo zavázání tkaničky by mu neměly dělat potíže.

SLUCH: Už před nástupem do školy by se děti měly naučit rozeznat první hlásky ve slově.

ZRAK: Pro budoucího školáka by nemělo být problém rozeznat barvy a tvary, při skládání puzzle či při hraní pexesa by měl jasně rozeznat obrázky a dílky, které k sobě patří.

ŘEČ: Bez mluvení to ve škole nepůjde, a tak by dítě nemělo mít poruchy řeči, mělo by se umět dorozumět a mělo by mít o mluvení zájem. Nevadí, když ještě neumí perfektně vyslovit všechny hlásky, zejména R a Ř.

ZRALOST: Tím se rozumí, že se dítě dokáže podřídit autoritě a svá přání je schopno odložit. Dokáže vyčkat, až domluví ostatní, je schopno pracovat ve skupině.

POHYB:  Úroveň pohybových schopností dítěte by měla být na takové úrovni, kdy dítě by mělo být schopno udržet rovnováhu na jedné noze, přeskočit nějaký předmět, házet a chytat míč, a mělo by umět zkoordinovat pohyb s myšlením, zrakem apod.

SOCIÁLNÍ NÁVYKY: Dítě by mělo umět pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, zapojit se do kolektivu, dokázat se přizpůsobit pravidlům.

 

ŘEČ

Předškolák by se měl umět srozumitelně vyjadřovat, položit otázku a odpovědět na ni a porozumět sdělovanému obsahu.

Dbejte na bezchybnou artikulaci hlásek, správná výslovnost je jedním z hodnoticích faktorů při zápisu do školy (tolerují se určité nedostatky u složitých hlásek, jakými jsou R a Ř).

Soustřeďte se více než kdy jindy na komunikaci se svými dětmi, zejména pak na to, jak se vyjadřují a co říkají.

Společné čtení, vyprávění, učení říkanek, písniček a podobné činnosti jsou při rozvoji řeči nenahraditelné, děti si jejich prostřednictvím řeč přirozeně rozvíjejí a kultivují.

Pokud má dítě problémy s výslovností některých hlásek, může pomoct společné procvičování. Návody a ukázky toho, jak se naučit jednotlivé hlásky správně vyslovovat a cvičit, najdete například na hlaskovanislipankem.cz

Pokud dítěti některé hlásky ani při dlouhodobějším tréninku nejdou, je nejlepším řešením návštěva odborníka – klinického logopeda, který poradí, jak a na čem s předškolákem pracovat.

 

DESATERO PRO PRVÁČKY

1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují mí rodiče.

2. Umím se sám převléknout a zavázat tkaničky.

3. Na toaletu umím dojít sám, sám se také obsloužím.

4. Uklízím si své knížky, pastelky a hračky na své místo.

5. Poznám základní barvy a umím napočítat alespoň do pěti.

6. Se zájmem a v klidu dovedu naslouchat vyprávění dospělých.

7. Reaguji na pokyny svých rodičů a paní učitelky.

8. Umím pozdravit, poprosit a poděkovat.

9. Neskáču druhým lidem do řeči.

10. Dokážu vyjádřit svou prosbu, mluvím srozumitelně a nahlas.

 

DESATERO PRO RODIČE

1. Dbám na pravidelný denní režim školáčka, dostatečný spánek.

2. Jsem důsledný, dítě respektuje moje pokyny, dohlížím, zda je splnilo.

3. Povídám si s dítětem o tom, co prožilo, zodpovím jeho dotazy.

4. Všechny věci (učební pomůcky i oblečení) svému školákovi podepíši.

5. Své dítě vedu k samostatnosti a zodpovědnosti ke svým úkolům.

6. Pomáhám dítěti s přípravou pomůcek, kontroluji denně aktovku a penál.

7. Každý den kontroluji a podepisuji žákovskou knížku i domácí úkoly.

8. Při plnění domácích úkolů jsem trpělivým rádcem, neplním úkoly za dítě.

9. Svému dítěti dopřeji dostatek klidu a času na domácí přípravu.

10. Své dítě chválím i za drobné úspěchy, vždy jej povzbudím při neúspěchu