Obsah

Podmínky pro stravování od 1.9.2020

Typ: ostatní
Podmínky ke stravování od nového školního roku 2020-2021

Podmínky stravování - důležitá upozornění pro strávníky

 

V souladu s platnými školskými, hygienickými a zdravotními předpisy vydává ředitelka školy následující podmínky pro stravování žáků, které jsou pro všechny přihlášené strávníky závazné. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů jsou žáci rozděleni do věkových skupin:

7 –   10 let

11 – 14 let

15 a více let

 

  1. Stravné.

 Ceny stravného

 děti         7  - 10 let:             24,00Kč

               11 - 14 let:              26,00Kč

               od   15. let:              28,00Kč.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok trvá od 1. 9. daného roku do 31. 8. následujícího roku.

Stravu může odebírat žák po písemném přihlášení ke stravování. Zákonný zástupce odevzdá vyplněnou přihlášku včetně potvrzení o zřízení inkasního příkazu a zakoupí čip.

Stravné se platí inkasem z bankovního účtu. Platba poštovní poukázkou jen ve výjimečných případech. Poštovní poukázku si musí strávník vyzvednout u vedoucí školní jídelny nejpozději 5 dnů před začátkem měsíce, ve kterém se chce stravovat.

Stravné musí být zaplaceno vždy před začátkem měsíce, ve kterém se bude dítě stravovat.

Strávník uhradí stravné podle počtu dní, ve kterých se bude následující měsíc stravovat. Vždy 23. v měsíci je provedeno inkaso na další měsíc. Od částky je odečtena odhlášená strava.

Přihláška je k dispozici u vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy.

Číslo účtu na placení stravného naleznete na přihlášce ke stravování.

Při neprovedeném inkasu z účtu platí strávníci složenkou do 14. dnů od obdržení složenky. Při nezaplacení stravného dostávají rodiče žáka upomínku. Při dalším nezaplacení stravného je žák od následujícího měsíce vyloučen ze stravování a věc je postoupena sociálnímu odboru městského úřadu dle bydliště žáka.  

Stravu lze odhlásit do 14. hodiny  /na následující den/ pomocí čipu u stravenkového terminálu. Pomoc při odhlašování poskytne vedoucí ŠJ nebo kuchařka. Dále lze odhlásit na internetovém objednávání stravy do 12. hodiny /na následující den/ a telefonicky na čísle 573 350 684, nebo 737 196 235 do 7,30 hodin na daný den.

Stravu nelze vydat, nemá-li strávník čip. Při ztrátě nebo poškození čipu si strávník zakoupí nový  u vedoucí ŠJ.

Upozorňujeme rodiče žáků, že oběd do jídlonosiče si mohou brát pouze jeden den v případě, že dítě onemocní a nestačí mu na daný den oběd odhlásit. Na další dny si musí obědy odhlásit. Dítě má nárok na čerpání oběda pouze v době přítomnosti ve škole.

Neodhlášený oběd v době omluvené nepřítomnosti /nemoc, návštěva lékaře/ je rodič povinen uhradit včetně provozních a mzdových režií. Nejedná se však o případy, kdy je žák ve škole přítomen a oběd nevyzvedne, tehdy platí rodiče pouze stravné bez režijních nákladů /zákon č.561/2004Sb.ve znění pozd. předpisů, vyhl. 107/2005Sb.ve znění pozd. předpisů/

 

  1. Čip

Pomocí magnetického čipu strávník:

 a/. volí chod číslo 2, místo  přednastaveného chodu č. 1 

 b/. oběd odhlašuje  ( uzávěrka odhlášení je ve 14.00 hod. předešlého dne )

V případě nemoci je možno oběd telefonicky odhlásit u vedoucí školní jídelny p. Fuksové na

tel. čísle 573 350 684, nebo vyzvednout do jídelních nosičů pomocí čipu a další dny odhlásit u stravenkového terminálu ve ŠJ. Telefonické odhlášky se přijímají nejpozději do 7.30 hod.

 

Při ztrátě čipu si musí strávník koupit čip nový. Bez čipu nelze jídlo vydat.

 

Zákonný zástupce zajistí:

a/.    Zakoupení magnetického čipu pro žáka ( prodej v kanceláři vedoucí ŠJ, záloha na čip činí 110,- Kč., při ukončení stravování se záloha 80,- Kč. vrací. )

b/.    Zřízení účtu u peněžního ústavu a zajištění dostatečné finanční částky k platbě obědů vždy do 19. dne předešlého měsíce před začátkem stravování. ( na platbu stravného na měsíc září je nutno mít na účtu patřičnou částku do 19. dne v měsíci, inkaso proběhne dne 23. )

c/.    Rodiče zajistí ve svém peněžním ústavu  souhlas s inkasem na platbu stravného pro ŠJ Nábřeží 938, Hulín. Přiložený vyplněný a podepsaný tiskopis přihlášky bude odevzdán vedoucí školní jídelny

 p. E. Fuksové

 

  1. Výdej stravy v případě běžného režimu

 

Žáci                               11,45 - 13,55 hod.

Cizí strávníci                11,30 -  11,45 hod.

Výdej do jídlonosičů   11,15 -  11,45 hod.

 

  1. Ostatní ustanovení

   Všichni strávníci /včetně cizích i zaměstnanců/ jsou povinni dodržovat stanovenou dobu výdeje stravy. Strava je určena k okamžité spotřebě.

   Ve školní jídelně je zakázáno ničit jakékoli zařízení a vybavení. Odnášení nádobí a příborů ze školní jídelny je přísně zakázáno.

   Ze školní jídelny nelze vynášet jídlo, pouze ovoce, balené oplatky, nebo koláče hygienicky zabalené.

   Žádáme všechny strávníky, aby ve školní jídelně důsledně dodržovali pořádek a čistotu. Žáci se musí chovat ukázněně, šetřit vodou v umývárně a dbát pokynů pedagogického dozoru. Kabáty a aktovky si žáci odkládají  v šatně k tomu určené.

   Strávník má nárok na odběr stravy v následujícím složení: polévka, hlavní jídlo s přílohou, salát, nebo kompot- pokud je součástí oběda a nápoj, případně doplňkový sortiment. Pokud dojde k překročení finančního normativu, může dojít k úpravě nabídky. Velikost porce se řídí příslušnou normou, přidáváme na požádání vše, kromě masa.

   Připomínky strávníků ke stravování a provozu školní jídelny bude řešit vedoucí školní jídelny. /p. Fuksová, kancelář školní jídelny, ze zadní strany budovy, skleněné dveře, 6.00 až 7,30, dále 11,00 až 14,30, telefon: 573 350 684 nebo 737 196 235.

  Jakoukoli nehodu / rozbití nádobí, vylití jídla/ nahlásí žák pedagogickému dohledu  nebo vedoucí kuchařce. Úklid zajistí pracovnice kuchyně.

  Jídelní lístek s vyznačenými alergeny a seznam alergenů je k nahlédnutí na nástěnce před školní jídelnou a na webových stránkách školy.

  Na případné změny provozní doby jsou strávníci předem upozorněni. Dohled v jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci dle rozpisu.

 

S těmito podmínkami stravování jsou rodiče seznámeni na první schůzce budoucích prvních tříd před začátkem školní docházky. Tuto skutečnost svým podpisem na přihlášce ke stravování potvrzují.

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením EU č. 2016/679

 

Podmínky stravování nabývají účinnosti dne – 1. 9. 2020

Přihláška ke stravování bude k dispozici  na webových stránkách školy, v kanceláři školy a v kanceláři školní jídelny.

 

Děkuji za spolupráci. Eva Fuksová vedoucí ŠJ

 

           


Příloha

Vytvořeno: 18. 8. 2020
Poslední aktualizace: 21. 8. 2020 07:34
Autor: Správce Webu