Obsah

Volba povolání


Vyučující
 • Mgr. Martina Kovářová
Informace pro žáky a rodiče:

 

• Přihlášky na obory s talentovými zkouškami je potřeba odevzdat do 30. listopadu 2022.

• Talentové zkoušky se budou konat – na obory skupiny „82“ a gymnázia se sportovní přípravou od 2. do 15. ledna 2023; na konzervatoře od 15. do 31. ledna 2023.

• Kritéria přijímacího řízení a termíny přijímacích zkoušek na ostatní střední školy vyhlásí jejich ředitelé

do 31. ledna 2023.

• Do všech oborů může uchazeč podat v rámci prvního kola přijímacího řízení nejvýše 2 přihlášky.

• Přihlášky na střední školy bez talentových zkoušek je potřeba odevzdat do 1. března 2023.

• Součástí přihlášky – dokumenty dle kritérií, příp. posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

• Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami – ředitel rozhodne podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné, příp. školní přijímací zkoušky.

• Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace (mimo oborů s talentovou zkouškou skupiny „82“).

• Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).

- v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí;

- ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

• TERMÍNY:

- Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory se budou konat 13. a 14. dubna 2023.

- Jednotné přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia se uskuteční 17. a 18. dubna 2023.

Náhradní termíny – 10. a 11. května 2023.

• Své vlastní přijímací zkoušky - školní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat od 12. do 28. dubna 2023.

• V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

- hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání;

- výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení (JPZ se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%);

- výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena;

- případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

- Ředitel může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné nebo školní přijímací zkoušce jako nezbytnou podmínku pro přijetí.

 

• Centrum výsledky jednotné přijímací zkoušky zpřístupní ředitelům středních škol nejpozději

do 28. dubna 2023, ředitelé pak do dvou pracovních dnů ukončí hodnocení a zveřejní výsledky celého

přijímacího řízení.

• Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy výsledky v rozmezí

od 22. do 30. dubna 2023.

• Seznam přijatých uchazečů oznámí ředitel zveřejněním seznamu přijatých uchazečů

ve škole + na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

• V případě oznámení o nepřijetí žáka ke studiu může být podáno odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

• Žák základní školy obdrží vždy jeden ZÁPISOVÝ LÍSTEK od ředitelky základní školy, nejpozději

do 15. března. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

• Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí o přijetí. ZL lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě kdy – uchazeč chce uplatnit ZL v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání / uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.

 

KDO PORADÍ S VÝBĚREM STŘEDNÍ ŠKOLY ___________________________________________________________________________

 

 •  Výchovný / kariérový poradce na škole
 •  Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Kroměříži
 •  Dny otevřených dveří středních škol

 


 

 

Deset kroků před rozhodnutím „KAM“

 

 • Zamysli se nad sebou – kdo jsi, co umíš, co ti nejde
 • Promluv si o svých záměrech s nejbližšími
 • Vytvoř seznam zajímavých oborů
 • Povolání – co bys dělal, kdybys byl…
 • Bez informací o školách se nepohneš z místa
 • Jdi se do škol podívat
 • Vyzkoušej kariérové poradenství
 • Sežeň si reference o škole
 • Připrav se na přijímačky
 • Pedagogicko-psychologická poradna pomůže s problémy

Informační zdroje - odkazy:

- Profi test, videoukázky vybraných oborů www.msmt.cz

- Jednotná přijímací zkouška 2022  www.prijimacky.cermat.cz

- souhrn informací Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)  https://cermat.cz/

Důležitá informace k přijímacímu řízení