Obsah

Volba povolání


Vyučující
 • Mgr. Martina Kovářová

 

Deset kroků před rozhodnutím „KAM“

 

 • Zamysli se nad sebou – kdo jsi, co umíš, co ti nejde
 • Promluv si o svých záměrech s nejbližšími
 • Vytvoř seznam zajímavých oborů
 • Povolání – co bys dělal, kdybys byl…
 • Bez informací o školách se nepohneš z místa
 • Jdi se do škol podívat
 • Vyzkoušej kariérové poradenství
 • Sežeň si reference o škole
 • Připrav se na přijímačky
 • Pedagogicko-psychologická poradna pomůže s problémy

Odkazy:


Virtuální burza středních škol Zlínského kraje
Kalendář dnů otevřených dveří SŠ ve Zlínském kraji pro školní rok 2019/2020
Podpora řemesel
Důležitá informace k přijímacímu řízení
Informace pro žáky a rodiče

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

 

CO, KDY, KDE

 

 • Přihlášky na obory s talentovými zkouškami je potřeba odevzdat do 30. listopadu 2019.
 • Talentové zkoušky se budou konat – na obory skupiny „82“ a gymnázia se sportovní přípravou
  od 2. do 15. ledna 2020; na konzervatoře od 15. do 31. ledna 2020.
 • Kritéria přijímacího řízení a termíny přijímacích zkoušek na ostatní střední školy vyhlásí jejich ředitelé do 31. ledna 2020.
 • Do všech oborů může uchazeč podat v rámci prvního kola přijímacího řízení nejvýše 2 přihlášky.
 • Přihlášky na střední školy bez talentových zkoušek je potřeba odevzdat do 1. března 2020.
 • Součástí přihlášky – dokumenty dle kritérií, příp. posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
 • Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami – ředitel rozhodne podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné, příp. školní přijímací zkoušky.
 • Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.
 • Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).
 • Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory se budou konat 14. a 15. dubna 2020.
 • Jednotné přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia se uskuteční 16. a 17. dubna 2020. Náhradní termíny – 13. a 14. května 2020.
 • V prvním stanoveném termínu vykoná uchazeč JPZ ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,
  ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • Své vlastní přijímací zkoušky - školní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat od 12. do 28. dubna 2020.
 • Centrum výsledky jednotné přijímací zkoušky zpřístupní ředitelům středních škol nejpozději
  do 28. dubna 2020,
  ředitelé pak do dvou pracovních dnů ukončí hodnocení a zveřejní výsledky celého přijímacího řízení. – Seznam přijatých uchazečů oznámí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů
  ve škole + na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.
 • Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy výsledky v rozmezí
  od 22. do 30. dubna.
 • V případě oznámení o nepřijetí žáka ke studiu může být podáno odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů
  od doručení rozhodnutí.
 • Žák základní školy obdrží vždy jeden zápisový lístek od ředitelky základní školy, nejpozději
  do 15. března. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. ZL lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě kdy – uchazeč chce uplatnit ZL v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání / uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.