Obsah

Základní škola Hulín

Na naší ZŠ máme 1. i 2. stupeň, učebny jsou ve více budovách v rámci jednoho areálu školy. Nyní je počet žáků 504. Bezbariérový přístup nemáme.
Zaměření školy je přírodovědné, sportovní, všeobecné. Speciálně vybavené odborné učebny biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování. Výuka tělesné výchovy v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika).
Mezi pravidelné akce školy patří adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety.
Informování rodičů - třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli.

Zápis do škol

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 16. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 na pavilonu 1. stupně. 

K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) s dětmi, které k 1.9.2019 dovrší šestý rok věku, případně mladšími, pokud splňují podmínky §36 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon v platném znění.

Pro budoucí prvňáčky budou připraveny třídy v prvním patře pavilonu, kde s dětmi mohou být účastni zápisu i rodiče. Převzetí potřebné dokumentace k zápisu se uskuteční v první místnosti, kde rodiče odevzdají žádost o přijetí nebo žádost o odklad a přílohy a zápisní lístek. V této místnosti také bude vedoucí vychovatelka se zápisními lístky do školní družiny.

 

Co potřebujete?

- žádost o přijetí, stáhnou ZDE

- zápisní list, stáhnou ZDE

v případě odkladu školní docházky:

- žádost o odklad, stáhnout ZDE

- doporučující posouzení školského poradenského zařízení

- doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

- doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz) a rodný list dítěte

 

Při přípravě a organizaci zápisu je nutné postupovat podle níže uvedených zákonů:

 - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále již jen školský zákon)

- zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění

Aktuality

13.03.2019

Odpady a my 1

Odpady a my

Jednalo se krátké divadelní představení, které mělo malým dětem v MŠ přiblížit problematiku třídění odpadu a hlavně také předcházení jeho vzniku.

Detail

13.03.2019

VÍTĚZOVÉ

Recitační soutěž

V měsíci únoru se na 1. stupni základní školy uskutečnila soutěž v recitaci. V jednotlivých třídách se konala třídní kola a ti nejlepší pak reprezentovali třídu ve školním kole soutěže.

Detail

08.03.2019

Sběr hliníku

Letošní sběr hliníku se opět vydařil. Celkem jsme nasbírali 500 kg tenkostěnného hliníku a 200 kg objemného hliníku. Naším velkým dodavatelem je pan Měrka, který už několikátý rok přiváží přes sto kilogramů hliníkového odpadu z firmy Pilana Wood s.r.o., další je Spolek zdravotně postižených, jehož členové pro školu nasbírali 35 kg. Všem bychom chtěli touto cestou poděkovat za ochotu a trpělivé sbírání. (Osobně bych chtěla ještě poděkovat za každý pytlík a igelitovou tašku, které občas nacházím doma před dveřmi J)

Detail

08.03.2019

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

V letošním školním roce máme v devátém ročníku několik nadaných žáků se zájmem o chemii, a proto jsem mohla opět připravit soutěž, ve které by porovnali své znalosti – chemickou olympiádu.

Detail

07.03.2019

Výtvarný seminář

Žáci výtvarného semináře ZŠ Hulín navštívili stálou expozici výtvarného umění 20.století v Olomouci v Muzeu moderního umění s názvem – Století relativity.

Detail