Obsah

jarní výstava               zápis          

Základní škola Hulín

Na naší ZŠ máme 1. i 2. stupeň, učebny jsou ve více budovách v rámci jednoho areálu školy. Nyní je počet žáků 504. Bezbariérový přístup nemáme.
Zaměření školy je přírodovědné, sportovní, všeobecné. Speciálně vybavené odborné učebny biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování. Výuka tělesné výchovy v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika).
Mezi pravidelné akce školy patří adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety.
Informování rodičů - třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli.

Zápis do škol

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 16. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 na pavilonu 1. stupně. 

K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) s dětmi, které k 1.9.2019 dovrší šestý rok věku, případně mladšími, pokud splňují podmínky §36 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon v platném znění.

Pro budoucí prvňáčky budou připraveny třídy v prvním patře pavilonu, kde s dětmi mohou být účastni zápisu i rodiče. Převzetí potřebné dokumentace k zápisu se uskuteční v první místnosti, kde rodiče odevzdají žádost o přijetí nebo žádost o odklad a přílohy a zápisní lístek. V této místnosti také bude vedoucí vychovatelka se zápisními lístky do školní družiny.

 

Co potřebujete?

- žádost o přijetí, stáhnou ZDE

- zápisní list, stáhnou ZDE

v případě odkladu školní docházky:

- žádost o odklad, stáhnout ZDE

- doporučující posouzení školského poradenského zařízení

- doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

- doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz) a rodný list dítěte

 

Při přípravě a organizaci zápisu je nutné postupovat podle níže uvedených zákonů:

 - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále již jen školský zákon)

- zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění

Aktuality

20.03.2019

Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany

Ve středu 6. března 2019 se vybraní žáci tříd 8.A a 9.A zúčastnili školní exkurze do jaderné elektrárny Dukovany.

Detail

20.03.2019

Vlastivědné muzeum 1

Vlastivědné muzeum

V měsíci březnu žáci z volitelného předmětu „Dějepisný seminář“ navštívili Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Detail

20.03.2019

Týden zdraví 1

Týden zdraví

Koná se 25. - 29. 3. 2019

Detail

20.03.2019

Jarní výstava

Zveme Vás na jarní výstavu na školní zahradě, která se uskuteční ve spolupráci Základní školy, Školní družiny a Klubu žen. Určitě získáte jarní inspiraci a věříme, že se Vám bude líbit.

Detail

13.03.2019

škola v přírodě

Škola v přírodě

Školy v přírodě se zúčastnilo 34 žáků ze 3.B a 3.C. 

Detail